Общи условия - Event NewLive Agency

ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Клиентите участващи в събития, планирани и реализирани от “Ивент НюЛайв ЕООД“ ( Event NewLive Agency).
Настоящите условия се публикуват на сайта на Организатора. Клиентите приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Всички взаимоотношения между Организатора (Ивент НюЛайв ЕООД) и Клиентите се основават на настоящите Общи Условия в рамките на приложимото в Република България законодателство.

 

 1. Организатор:

За целите на настоящите Общи условия, относно организираните събития, за организатор се счита:
“Ивент НюЛайв ЕООД“ – ЕИК/Булстат: 205302339, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, пл. Свобода 15, МОЛ: Теодор Тодоров, телефон: +359 892 34 66 23, електронна поща: office @ eventnewlive.eu.

Банковите детайли на организатора: :
Банка: Юробанк България АД

IBAN: BG88BPBI79261066077301

BIC: BPBIBGSF

Адресите на сайтовете на Организатора – http://prnewlive.eu., http://eventnewlive.eu и други домейни, са изключителна собственост на „Ивент НюЛайв ЕООД“.
„Ивент НюЛайв ЕООД“ (Event NewLive Agency) е патентована търговска марка, според законодателството на Република България, съгласно Закон за авторското право и сродните му права. Същото важи и за посочените в сайта/сайтовете: информация, изображения, звук, картини, лога, шрифтове.

 

 1. Клиент:

Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез регистрация, плащане или в друга изрична писмена форма (в това число изпратени по електронен път оферти, проформа на фактура, подписан договор). Приемайки настоящите Общи Условия Клиентът декларира, че:

 • е пълнолетен български гражданин и/или гражданин на друга държава;

 • е юридическо лице, което може да оперира на пазара и е с дейност, законосъобразна със законодателството на Република България;

 • е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Организатора в съответствие с действащото законодателство в Република България;

 • по време на събитията, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави възприети в обществото, както и законите на Република България;

 • ще подава към организатора точна и вярна информация, свързана с провеждането на даденото събитие;

 

 1. Услуги, предлагани от организатора:

Всички услуги, предлагани от организатора са достъпни с подробно описание на интернет страниците му, като при лична среща клиентът е бил уведомен за тях също.
Основната дейност на “Ивент НюЛайв ЕООД” е: Артистична и творческа дейност; други дейности в областта на културата; други персонални услуги; други професионални дейности; рекламна дейност и проучване на пазари; информационни услуги; цялостна организация на събития, подбор на кадри за частни събития, организация на събития (сватби, абитуриентски балове, фирмени и частни партита, шоу програми, телевизиони проекти и други), пи ар услуги; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

 1. Права и задължения на клиента: 

4.1. Клиентът има право да получи услугите на Организатора, за които е заплатил.

4.2. Клиентът има право да получи общи условия, договор, оферта и документ за направените от него плащания за реализацията на съответното събитие,

4.3. Клиентът има право да получава информация за процеса на подготовката на даденото събитие чрез обаждане по телефона, всякакъв вид социални медии (с който организаторът оперира), както и чрез сайтовете, собственост на организаторът.

4.4. Клиентът има право на до 2 безплатни срещи с представител на екипа, ангажиран по неговото събитие с продължителност до 1 астрономически час, ако събитието е абитуриентски бал; до 2 астрономически часа – за сватба, годеж; до 30 астрономически минути, за детски рождени дни и други събития за малолетни и непълнолетни лица; за големи фирмени и корпоративни партита – до 3 астрономически часа.
Срещите се заявяват от страна на клиента, минимум 5 работни дни предварително, чрез телефонен разговор и/или друг контакт и последващо потвърждение от страна на организатора.
Срещите се провеждат в работно или удобно за страните време, на територията на населеното място, в което има офис и/или представителство на организатора. За провеждането на срещи, извън населеното място клиентът заплаща пътни разходи, изчислени на километър. Срещи, инициирани от страна и по желание на организатора са безплатни за клиента.

4.5. Клиентът е длъжен да заплати 50% авансово общата сума по офертата по банковата сметка на Организатора:
банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
BIC на банката: BPBIBGSF
IBAN: BG88BPBI79261066077301
титуляр: Ивент НюЛайв ЕООД, в момента на сключването на договор за дадена услуга и останалото издължаване – в срок до 30 календарни дни, преди датата на реализацията на събитието. В случай, че договорът се сключва по-малко от 30 календарни дни преди датата на реализацията се дължи 100% авансово плащане на сумата.

4.6.. Клиентът е длъжен да следи спазването на сроковете по т.4.5 на настоящите общи условия. 

4.7. Клиентът има право да отправя писмени жалби до всяка една институция, компетентна по изпълнението на договора.

4.8.. Клиентът е длъжен да осъществи безпроблемен достъп на Организатора до мястото на провеждането на събитието, с цел организацията, реализацията и провеждането му.

4.9.. Клиентът има право да променя детайли по офертата до 7 работни дни преди датата на изпълнението/реализацията на събитието, като ако това касае драстична промяна в крайната цена, следва да ги заплати на организатора в момента на желанието си.

За драстична промяна в крайната цена се смята повишението на повече от 10% от крайната стойност на услугата, преди момента на промяната.

4.10. Клиентът има право да получава информация и предложения от Организатора в хода на изпълнението на дейността, касаещи по-доброто развитие на събитието.

4.11. Клиентът е длъжен да уведоми общинските и районни структури на държавата за провеждането на събитие, ако затова се изисква специално разрешение (ако е на открито; изисква специален режим на движение; струпване на много хора и т.н) и да получи такова. Копие от това писмено разрешение се предава на Организатора.
В хода на същата точка, Клиента следва да уведоми и поиска разрешение и за провеждането на пиротехнически средства на открито, за прекомерно вдигане на шум и удължено време за провеждането на събитието. За тези действия, следва да бъде уведомен Организатора.

 

 1. Права и задължения на организатора: 

5.1. Организатора е длъжен да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на Клиента от документацията за събитието, офертата и условията на договор и настоящите общи.

5.2. Организатора е длъжен да съгласува всеки един етап от подготовката на събитията с Клиента.

5.3. Организатора е длъжен да предложи на Клиента всичко необходимо за реализацията на събитието, като го запознае със стойността на дадената услуга или стока, което може да стане чрез изпращане на оферта, анекс към договор, допълнителна оферта или съобщение в поддържаните социални медии или електронна поща.

5.4. Организатора е длъжен да предложи формата за провеждане събитието, както и да консултира Клиента за най-рационалните и добри методи в реализацията му;

5.5. Организатора е длъжен да приема и разглежда всички писмени възражения на Клиента относно недостатъците, допуснати при изпълнението на поръчката / услугата, и да ги отстранява за своя сметка, ако се докаже безспорно вината му, че не е спазил законовата дефиниция “на добър стопанин”.

5.6. Организатора е длъжен да пази и защитава интересите на Клиента, като всички данни и информация, получени в хода на изпълнение на настоящия договор, ги третира като конфиденциални.

5.7. Организатора е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до цялата информация свързана с реализацията на събитието на Клиента, като може да използва различни канали затова.

5.8. Организатора е длъжен да положи необходимата професионална грижа, компетентност и добросъвестност при изпълнение на задълженията си. 

5.9. Организатора има право да получи в срок плащанията по оферта, заложени в т.4.5 на настоящите общи условия и договори.

5.10. Организатора има право да не допусне до събитие лица, за които е получил сведения, че са издирвани от органите на реда; лица, които не са във видимо добро общо здравно състояние, което може да е предпоставка за заразяване и/или нараняване на други присъстващи на събитието; лица, които с присъствието си нарушават действащите разпоредби за опазване на обществения ред на територията на общината или района, където се провежда събитието; лица, които с поведението си увреждат, собственост на Организатора.
За изпълнението на настоящата точка, организатора може  да поиска съдействие от органите на реда и/или тези, охраняващи с договор обекта / мястото / района на провеждане на събитието.

5.11. Организатора има право да получи от Клиента необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си;

5.12. Организатора има право да изисква от Клиента, той да изпълни задълженията си по т.4.5 от настоящите условия и извън посочените срокове, ако е установил, че Клиента е станал неплатежоспособен, или със своите действия е намалил дадените на Организатора обезпечения (във връзка с чл. 71 от Закона за Задълженията и Договорите). Организатора може да поиска обезщетение за неизпълнение при забава на изпълнението от страна на Клиента (във вр. с чл. 79 от Закона за Задълженията и Договорите).

5.13. Организатора има право да търси от Клиента дължимите за извършените му услуги и заложени по оферта и договор вземания и по реда на ГПК и да иска от съдебните власти съдействие за изпълнението им.

5.14. Организатора има право да откаже да реализира част от дадено събитие или да спре продължаваща реализация, когато има опасност от административно, законово или морално нарушаване на установените норми.

5.15. Организатора има право да поиска от Клиента допълнително възнаграждение, ако в хода на работата по реализацията на събитие или услуга възникнат допълнителни или непредвидени разходи и обстоятелства. Същото може да се приложи и за допълнително време на работа, извън договорените между страните рамки и граници.

 

 1. Допълнителни условия: 

6.1. Всички посочени цени за услуги и в оферти на Организатора са български лева. При смяна на националната валута или приемане на EUR като основна валута на държавата, 90 дни преди датата на влизане в сила на това, Организатора може да поиска оставащо плащане по договор да е в EUR. Страните приемат, че стойността на 1 EUR е 1,955 лева.

6.2. Организатора не носи отговорност и няма вина, ако след сключването на договор за реализация на събитие и услуга:

6.2.1.  клиента промени датата, мястото и/или часа за реализация на събитието;
6.2.2. възникнат непредвидени форсмажорни обстоятелства, които стават пречка за провеждането на събитието или невъзможността Организатора да изпълни дадената услуга.
Страните приемат, че за форсмажорни обстоятелства се считат: всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго), граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети от страна на Организатора ангажименти.

6.2.3. обект, на чиято територия е планирано реализирането на събитието / услугата, прекрати своята дейност по една или друга причина;

6.2.4. клиента или представители от негова страна, станат печка за провеждането и реализирането на събитието / услугата, като: го отменят; променят датата или е нарушена т.4.8 и т.4.11 от настоящите общи условия;

6.2.5. в хода на реализирането на договора се приложи т.5.11 от настоящите общи условия;

6.2.6. Приложими към датата на събитието се считат издадените към този момент актуални разпоредби и закони, влезли в сила на територията на страната/общината, на която се реализира договореното. При действието на ограничителни мерки (по смисъла на т.6.2.2.), ставащи пречка за провеждането на събитието, Организатора не носи отговорност.

Ако към момента на провеждането на събитието има възможност за реализацията му, спрямо действащи закони и разпоредби, то се счита за редовно и реализирано, ако:

6.2.6.1. на него могат да присъстват повече от 50% от планираните гости;

6.2.6.2. мястото на провеждането разполага с друга зала (обект, тераса, помещение) и ресурс, позволяващ спазването на закони и разпоредби и реализирането на събитието;

6.2.6.3. клиента не е уведомил Организатора минимум 60 календарни дни за желанието си да се възползва от евентуална промяна на датата за реализацията на събитието (по смисъла на т.6.3 от настоящите Общи условия);

6.2.6.4. е изпълнена повече от 75% от работата, планирана от Организатора;

6.3. При възникнали ситуации, произлизащи от обстоятелства, посочени в т.6.2.2. на настоящите общи условия е възможно Организатора и Клиента да договорят друга дата за провеждането на даденото събитие (освен ако работата по услугата не може да бъде извършена и приета по друг канал: онлайн, писмо, видео или аудио стрийм и други), като Клиента се съобрази изцяло с ангажираността на Организатора, неговият работен процес, натовареност. Промяната на датата не може да бъде по-дълга от 120 календарни дни, след приключване на ситуациите довели до т.6.2.2. и не може да бъде дублажна за Организатора.

За “дублажна дата”, страните приемат, че е такава, на която Организатора вече има поет сходен ангажимент или услуга за реализация.

6.3.1. При договаряне на друга дата за провеждането (реализацията) на събитието, Клиента е длъжен да изпълни задълженията си, описани в т.4.5, т.4.6 и 4.9 в настоящите общи условия, като за срок се поставя датата, на която е било уговорено събитието. Новата дата се счита за редовна, след като клиентът заплати 100% авансово плащането си по оферта в сроковете посочени по-горе. При липса на действия от страна на Клиента в упоменатите срокове, събитието се счита за отменено от страна на Клиента, Организатора няма вина и се прилага т.6.5. от настоящите Общи условия.

6.4. Независимо от причината на някоя от т.6.2.1, т.6.2.2., т.6.2.3, т.6.2.4 от настоящите общи условия и времето на настъпването и, Клиентът следва да изпълнява задълженията по сключения договор.

6.5.  При невъзможност за намиране на дата / време / за изпълнение на услугата, дейността или събитието по т.6.3., получените суми от клиента не се възстановяват.
Във връзка с чл. 288 от Закон Задълженията и Договорите – Оттеглянето на поръчката не лишава довереника от правото да иска заплащане на разноските и на уговореното възнаграждение.

6.6.  С оглед гарантиране правата на Клиента в процеса на обработване на неговите лични данни, Организатора заявява и гарантира, че предоставените от Клиента лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Организатора/или на лицата, които от негово име обработват лични данни, както и в ситуация, когато Организатора трябва да се обърне към закона с цел защитаване на интересите си.

6.7. С приемането на Общите условия, Клиентът се съгласява да получава известия, свързани с предстоящи събития и Персонални срещи от Организатора по e-mail, facebook или телефон.

6.8. По време на събитие Организатора има право да прави снимки и в последствие да ги публикува на своя сайт и страници в социалните мрежи с рекламна цел и цел информация на останалите посетители на сайтовете и социалните мрежи.

6.9. Настоящите общи условия влизат в сила от 27.03.2020 и се публикуват в сайта на Организатора. 

6.10. Настоящите общи условия се предоставят на всеки Клиент при сключване на договор.

6.11. С публикуването им в сайта, се счита всички Клиенти да бъдат запознати с тях.

6.12. За случаите, които не са описани в настоящите общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България.

Управител:
/Теодор Тодоров/