• КОНТАКТИ
Общи условия за клиентите и услугите, предлагани от "Ивент НюЛайв ЕООД" - www.eventnewlive.eu

ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Клиентите, участващи в събития или услуги, планирани и реализирани от “Ивент НюЛайв ЕООД“ (наричан още “Event NewLive Agency” и/или “организатора”).
Настоящите условия се публикуват на сайта /сайтовете/ на Организатора. Клиентите ги приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
С публикуването им на страниците на сайта се счита, че всички клиенти са запознати с тях!

Всички взаимоотношения между Организатора (Ивент НюЛайв ЕООД) и Клиентите се основават на настоящите Общи Условия, в рамките на приложимото в Република България законодателство.

 

 1. Организатор:

За целите на настоящите Общи условия, относно организираните събития и предлаганите услуги, за организатор се счита:
“Ивент НюЛайв ЕООД“ – ЕИК/Булстат: 205302339, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, пл. Свобода 15, МОЛ: Теодор Тодоров, национален телефон за въпроси на клиенти – 0900 63 022 (0,96 лв/мин), електронна поща: office @ eventnewlive.eu.

Банковите детайли на организатора: :
Банка: Юробанк България АД

IBAN: BG88BPBI79261066077301

BIC: BPBIBGSF

Адресите на сайтовете на Организатора – http://prnewlive.euhttp://eventnewlive.eu, http://www.svatbata.online, http://www.teodorvodesht.eu, http://www.emotionweddingday.com,  и други домейни, са изключителна собственост на „Ивент НюЛайв ЕООД“.
„Ивент НюЛайв ЕООД“ (Event NewLive Agency) е патентована търговска марка, според законодателството на Република България, съгласно Закон за авторското право и сродните му права. Същото важи и за посочените в сайта/сайтовете: информация, изображения, видео, звук, картинки, лога, шрифтове.

 

 1. Клиент:

Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което е използва или използвало услугите на Организатора чрез регистрация, плащане или в друга изрична писмена форма (в това число изпратени по електронен път оферти, проформа на фактура, подписан договор и други). Приемайки настоящите Общи Условия Клиентът декларира, че:

 • е пълнолетен български гражданин и/или гражданин на друга държава;

 • е юридическо лице, което може да оперира на пазара и е с дейност, законосъобразна със законодателството на Република България;

 • е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Организатора в съответствие с действащото законодателство в Република България;

 • по време на събитията, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави възприети в обществото, както и законите на Република България;

 • ще подава към организатора точна и вярна информация, свързана с провеждането на даденото събитие;

 • спазва общите условия на организатора;

 

 1. Услуги, предлагани от организатора:

Всички услуги, предлагани от организатора са достъпни с подробно описание на интернет страниците му, като при лична среща клиентът е бил уведомен за тях също.
Основната дейност на “Ивент НюЛайв ЕООД” е: Артистична и творческа дейност; други дейности в областта на културата; други персонални услуги; други професионални дейности; рекламна дейност и проучване на пазари; информационни услуги; цялостна организация на събития, подбор на кадри за частни събития, организация на събития (сватби, абитуриентски балове, фирмени и частни партита, шоу програми, телевизиони проекти и други), пи ар услуги; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

 1. Права и задължения на клиента: 

4.1. Клиентът има право да получи услугите на Организатора, за които е заплатил.

4.2. Клиентът има право да получи общи условия, договор, оферта и документ за направените от него плащания за реализацията на съответното събитие,

4.3. Клиентът има право да получава информация за процеса на подготовката на даденото събитие чрез обаждане по телефона, както и чрез формите за контакт в сайтовете, собственост на организаторът.

4.4. Клиентът има право на до 2 безплатни срещи с представител на екипа, ангажиран по неговото събитие с продължителност до 1 астрономически час, ако събитието е абитуриентски бал; до 1 час и 30 астрономически минути – за сватба, годеж; до 30 астрономически минути, за детски рождени дни и други събития за малолетни и непълнолетни лица;  за големи фирмени и корпоративни партита – до 2 астрономически часа.
Срещите се заявяват от страна на клиента, минимум 5 работни дни предварително, чрез телефонен разговор и/или друг контакт през официалните форми за контакт чрез сайтовете, собственост на организатора и последващо потвърждение от страна на организатора.
Срещите се провеждат в работно или удобно за страните време, на територията на населеното място, в което има представителство на организатора. За провеждането на срещи, извън населеното място, клиентът заплаща пътни разходи, изчислени на километър. Срещи, инициирани от страна и по желание на организатора са безплатни за клиента.
Страните приемат, че при създала се невъзможност за лична среща, същата може да се проведе и чрез официалните канали на организатора и/или онлайн, като веднъж уговорена и започната, същата се счита за проведена.
При онлайн срещите, се прилагат същите правила.
4.4.1. Воденето на комуникация между клиента и трети страни, наети в хода за реализацията на събитието или услугата, чрез канали, различни от официално посочените в общите условия ( вкл. лични профили в социални мрежи, вайбър, чат-платформи и други) НЕ се счита за официална и достоверна и от нея не следва да има произтичащи събития, действия и/или промени по предварителната между Клиента и Организатора уговорка.
4.4.1.2. За официални канали на комуникация, страните приемат: писмена комуникация, изпратена с обратна разписка за доставяне до адрес: град Хасково, пл. Свобода 15, за “Ивент НюЛайв ЕООД”; електронни съобщения, изпратени до оffice@eventnewlive.eu , национален телефон: 0900 63 022 (0.96 лв/мин), както и съобщения изпратени през официалните сайтове на Организатора.

4.5. Клиентът е длъжен да заплати 50% авансово общата сума по офертата по банковата сметка на Организатора:
банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
BIC на банката: BPBIBGSF
IBAN: BG88BPBI79261066077301
титуляр: Ивент НюЛайв ЕООД, 

в момента на сключването на договор за дадена услуга и останалото издължаване – в срок до 30 календарни дни, преди датата на реализацията на събитието. В случай, че договорът се сключва по-малко от 30 календарни дни преди датата на реализацията се дължи 100% авансово плащане на сумата.
4.5.1. Клиентът може да извърши дължимото плащане към Организатора и по останалите, различни от банков превод начини, посочени в сайта и/или проформата на фактурата, след като предварително е запознал Организатора с това свое желание.

4.6.. Клиентът е длъжен да следи спазването на сроковете по т.4.5 на настоящите общи условия. 

4.7. Клиентът има право да отправя писмени жалби до всяка една институция, компетентна по изпълнението на договора.

4.8.. Клиентът е длъжен да осъществи безпроблемен достъп на Организатора до мястото на провеждането на събитието, с цел организацията, реализацията и провеждането му.

4.9.. Клиентът има право да променя детайли по офертата до 7 работни дни преди датата на изпълнението на услугата/реализацията на събитието, като ако това касае драстична промяна в крайната цена, следва да ги заплати на организатора в момента на желанието си.

За драстична промяна в крайната цена се смята повишението на повече от 10% от крайната стойност на услугата /събитието, преди момента на промяната.

4.10. Клиентът има право да получава информация и предложения от Организатора в хода на изпълнението на дейността, касаещи по-доброто развитие на събитието / услугата.

4.10.1. Клиентът няма право да разгласява и да коментира публично параметрите по договора с Организатора, както и да съобщава в социални и други мрежи детайлите по тях. При доказване на виновно поведение от страна на Клиента, Организатора има право да откаже поръчката и/или да промени екипите, ако са ангажирани различни такива, в хода на изпълнението на услугата/ангажимента.

4.10.2. Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, респективно услугата, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на сключването на договора или заплащането на услугата.

4.10.2.1. Когато клиентът желае да се откаже от договора, респективно услугата, той следва да уведоми организатора писмено, чрез официалните канали и сайтове на организатора, в посочения по-горе срок.

4.10.2.2. След изтичането на посочените срокове в чл.4.10.2., клиентът следва да изпълнява общите условия, както и задълженията произтичащи от тях.

4.11. Клиентът е длъжен да уведоми общинските и районни структури на държавата за провеждането на събитие, ако затова се изисква специално разрешение (ако е на открито; изисква специален режим на движение; струпване на много хора и т.н) и да получи такова. Копие от това писмено разрешение се предава на Организатора.
В хода на същата точка, Клиента следва да уведоми и поиска разрешение и за провеждането на пиротехнически средства на открито, за прекомерно вдигане на шум и удължено време за провеждането на събитието. За тези действия, следва да бъде уведомен Организатора.

 

 1. Права и задължения на организатора: 

5.1. Организатора е длъжен да изпълни възложената му работа /услуга в съответствие с изискванията на Клиента от документацията за събитието, офертата и условията на договор и настоящите общи.

5.2. Организатора е длъжен да съгласува всеки един етап от подготовката на събитията с Клиента.

5.3. Организатора е длъжен да предложи на Клиента всичко необходимо за реализацията на събитието или дейността по услугата, като го запознае със стойността на дадената услуга или стока, което може да стане чрез изпращане на оферта, анекс към договор, допълнителна оферта или съобщение в поддържаните социални медии или електронна поща.

5.4. Организатора е длъжен да предложи формата за провеждане събитието, както и да консултира Клиента за най-рационалните и добри методи в реализацията му;

5.5. Организатора е длъжен да приема и разглежда всички писмени възражения на Клиента относно недостатъците, допуснати при изпълнението на поръчката / услугата, и да ги отстранява за своя сметка, ако се докаже безспорно вината му, че не е спазил законовата дефиниция “на добър стопанин”.

5.6. Организатора е длъжен да пази и защитава интересите на Клиента, като всички данни и информация, получени в хода на изпълнение на настоящия договор, ги третира като конфиденциални.

5.7. Организатора е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до цялата информация свързана с реализацията на събитието на Клиента, като може да използва различни канали затова.

5.8. Организатора е длъжен да положи необходимата професионална грижа, компетентност и добросъвестност при изпълнение на задълженията си. 

5.9. Организатора има право да получи в срок плащанията по оферта, заложени в т.4.5 на настоящите общи условия и договори.

5.10. Организатора има право да не допусне до събитие лица, за които е получил сведения, че са издирвани от органите на реда; лица, които не са във видимо добро общо здравно състояние, което може да е предпоставка за заразяване и/или нараняване на други присъстващи на събитието; лица, които с присъствието си нарушават действащите разпоредби за опазване на обществения ред на територията на общината или района, където се провежда събитието; лица, които с поведението си увреждат, собственост на Организатора.
За изпълнението на настоящата точка, организатора може да поиска съдействие от органите на реда и/или тези, охраняващи с договор обекта / мястото / района на провеждане на събитието.

5.11. Организатора има право да получи от Клиента необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си;

5.12. Организатора има право да изисква от Клиента, той да изпълни задълженията си по т.4.5 от настоящите условия и извън посочените срокове, ако е установил, че Клиента е станал неплатежоспособен, или със своите действия е намалил дадените на Организатора обезпечения (във връзка с чл. 71 от Закона за Задълженията и Договорите). Организатора може да поиска обезщетение за неизпълнение при забава на изпълнението от страна на Клиента (във вр. с чл. 79 от Закона за Задълженията и Договорите).

5.13. Организатора има право да търси от Клиента дължимите за извършените му услуги и заложени по оферта и договор вземания и по реда на ГПК и да иска от съдебните власти съдействие за изпълнението им.

5.14. Организатора има право да откаже да реализира част от дадено събитие или да спре продължаваща реализация, когато има опасност от административно, законово или морално нарушаване на установените норми.

5.15. Организатора има право да поиска от Клиента допълнително възнаграждение, ако в хода на работата по реализацията на събитие или услуга възникнат допълнителни или непредвидени разходи и обстоятелства. Същото може да се приложи и за допълнително време на работа, извън договорените между страните рамки и граници.

5.16. Организатора има право да претендира за пропуснати ползи, ако в хода на изпълнение на услугата, клиентът и/или поведението му са станали пречка за качеството на изпълнението на предлаганата услуга; попречили на организатора да реализира друго събитие/услуга; вкарали в заблуда организатора и наетите от него лица, както и други случай описани в закона. Подобни претенции, следва да се заявяват пред компетентен български съд, по законоустановения ред и начин.

5.17. Организатора има право да променя цените на предлаганите услуги. Организатора може да промени цената на предлаганата услуга/услуги, като приложи индексация с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена.

5.17.1. Организатора има право да прилага действия по т.5.17 от общите условия веднъж годишно.

5.17.2. Организатора следва да уведоми клиентът за прилагането на индексацията (действията по т.5.17 от настоящите общи условия) писмено, не по-късно от 14 дни преди влизането им в сила.

5.17.2.1. Организатора уведомява писмено клиента за новата крайна цена, с включената индексация или прилагането на т .5.15., т. 5.16., т. 5.17., т. 5.17.3., от настоящите общи условия.

5.17.3. Организатора си запазва правото да променя цените на предлаганите услуги, ако трети страни и/или контрагенти, с които организатора е в фактически отношения, наложителни за провеждането на даденото събития или извършването на услуга, приложат индексация на цените към организатора.

5.17.4. Ако индексацията на цените, касаещи правото на организатора, посочено в т.5.17.3 от настоящите Общи условия е по-малко или равно на обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година, клиента следва да изпълнява задълженията си, заложени в Общите условия.

5.17.5. Прилагането на “индексация” и/или “промяна на цените”, описано в т. 5.17., т. 5.17.3., както и т. 5.17.4., от настоящите общи условия, не следва да бъде пречка за изпълнението на задълженията на организатора и клиента по реализацията на даденото събитие и/или услуга, като клиента няма право да прекратява предварително и по негово желание уговорката, без да дължи неустойка, равна на оставащата дължима сума по изпълнението на договора, преди прилагането на индексацията.

5.17.6. Организатора има право да прекрати изпълнението на поръчката / услугата и/или дейностите по реализацията на събитието при действия или бездействия, произлизащи от страна на клиента във връзка с неизпълнение на посочените в т. 5.17.5 обсстоятелства.

 

 1. Допълнителни условия: 

6.1. Всички посочени цени за услуги и в оферти на Организатора са български лева. При смяна на националната валута или приемане на EUR като основна валута на държавата, 90 дни преди датата на влизане в сила на това, Организатора може да поиска оставащо плащане по договор да е в EUR. Страните приемат, че стойността на 1 EUR е 1,955 лева.
6.1.1. Всички банкови и/или други такси, направени по превода на оставащо или цялостно плащане за оферта /услуга са за сметка на Клиента, като последния се задължава да ги покрие и/или възстанови на 100%, ако се докаже, че са били извършени от Организатора.

6.2. Организатора не носи отговорност и няма вина, ако след сключването на договор за реализация на събитие и услуга:

6.2.1.  клиента промени датата, мястото и/или часа за реализация на събитието;
6.2.2. възникнат непредвидени форсмажорни обстоятелства, които стават пречка за провеждането на събитието или невъзможността Организатора да изпълни дадената услуга.
Страните приемат, че за форсмажорни обстоятелства се считат: всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго), граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети от страна на Организатора ангажименти.

6.2.3. обект, на чиято територия е планирано реализирането на събитието / услугата, прекрати своята дейност по една или друга причина;

6.2.4. клиента или представители от негова страна, станат пречка за провеждането и реализирането на събитието / услугата, като: го отменят; променят датата или е нарушена т.4.8 и т.4.11 от настоящите общи условия;

6.2.5. в хода на реализирането на договора се приложи т.5.11 от настоящите общи условия;

6.2.6. Приложими към датата на събитието се считат издадените към този момент актуални разпоредби и закони, влезли в сила на територията на страната/общината, на която се реализира договореното. При действието на ограничителни мерки (по смисъла на т.6.2.2.), ставащи пречка за провеждането на събитието, Организатора не носи отговорност.

Ако към момента на провеждането на събитието има възможност за реализацията му, спрямо действащи закони и разпоредби, то се счита за редовно и реализирано, ако:

6.2.6.1. на него могат да присъстват повече от 50% от планираните гости;

6.2.6.2. мястото на провеждането разполага с друга зала (обект, тераса, помещение) и ресурс, позволяващ спазването на закони и разпоредби и реализирането на събитието;

6.2.6.3. клиента не е уведомил Организатора минимум 60 календарни дни за желанието си да се възползва от евентуална промяна на датата за реализацията на събитието (по смисъла на т.6.3 от настоящите Общи условия);

6.2.6.4. е изпълнена повече от 75% от работата, планирана от Организатора;

6.3. При възникнали ситуации, произлизащи от обстоятелства, посочени в т.6.2.2. на настоящите общи условия е възможно Организатора и Клиента да договорят друга дата за провеждането на даденото събитие (освен ако работата по услугата не може да бъде извършена и приета по друг канал: онлайн, писмо, видео или аудио стрийм и други), като Клиента се съобрази изцяло с ангажираността на Организатора, неговият работен процес, натовареност. Промяната на датата не може да бъде по-дълга от 120 календарни дни, след приключване на ситуациите довели до т.6.2.2. и не може да бъде дублажна за Организатора.

За “дублажна дата”, страните приемат, че е такава, на която Организатора вече има поет сходен ангажимент или услуга за реализация.
6.3.1. При договаряне на друга дата за провеждането (реализацията) на събитието, Клиента е длъжен да изпълни задълженията си, описани в т.4.5, т.4.6 и 4.9 в настоящите общи условия, като за срок се поставя датата, на която е било уговорено събитието. Новата дата се счита за редовна, след като клиентът заплати 100% авансово плащането си по оферта в сроковете посочени по-горе. При липса на действия от страна на Клиента в упоменатите срокове, събитието се счита за отменено от страна на Клиента, Организатора няма вина и се прилага т.6.5. от настоящите Общи условия.

6.3.2. Организаторът има право да промени (замени), ангажирани от него лица за провеждането на събитието / услугата, ако същите имат пречка да присъстват, като това не нарушава и не спира изпълнението на целостта на събитието / извършването на услугата.

6.3.2.1. Организаторът е длъжен да уведоми за решението и действието си по т.6.3.2. Клиента в срок до началото на събитието /изпълнението на услугата/, ако това е възможно.

6.4. Независимо от причината на някоя от т.6.2.1, т.6.2.2., т.6.2.3, т.6.2.4 от настоящите общи условия и времето на настъпването и, Клиентът следва да изпълнява задълженията по сключения договор.

6.5.  При невъзможност за намиране на дата / време / за изпълнение на услугата, дейността или събитието по т.6.3., получените суми от клиента не се възстановяват.
Във връзка с чл. 288 от Закон Задълженията и Договорите – Оттеглянето на поръчката не лишава довереника от правото да иска заплащане на разноските и на уговореното възнаграждение.

6.5.1. Получените суми, в това число авансови плащания, направени разходи и други от организатора, след изтичане на сроковете, посочени в т.4.10.2 от общите условия не се възстановяват..

6.6.  С оглед гарантиране правата на Клиента в процеса на обработване на неговите лични данни, Организатора заявява и гарантира, че предоставените от Клиента лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Организатора/или на лицата, които от негово име обработват лични данни, както и в ситуация, когато Организатора трябва да се обърне към закона с цел защитаване на интересите си.

6.7. С приемането на Общите условия, Клиентът се съгласява да получава известия, свързани с предстоящи събития и Персонални срещи от Организатора по e-mail, facebook или телефон.

6.8. По време на събитие Организатора има право да прави снимки и в последствие да ги публикува на своя сайт и страници в социалните мрежи с рекламна цел и цел информация на останалите посетители на сайтовете и социалните мрежи.

6.8.1. Авторските права над материалите, заснети от Организатора по време на изпълнението на услугата / събитието са негова собственост, освен ако не е посочено друго и за използването им в социалните мрежи, сайтове, рекламни материали и други, той не е длъжен да уведомява Клиента.

6.9. Всички изпратени, реализирани и/или договорени програми, сценарии, ред на участия, текстове и подобни са обект на авторското право и сродните му права и са изключителна собственост на Организатора. Всяко използване на информация или нейното разгласяване от Клиента на трети лица, без изричното съгласие на правопритежателя се наказва, спрямо закона. В този случай, страните приемат, че чл. 24, ал. 1 т. 5 от ЗАвПСП не се прилага – неразрешено ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, за чийто размер, бива определен от автора, в този случай Организатора.

6.9.1. Организатора има право да търси съдействие за изпълнението на т.6.9 от настоящите общи условия от правораздавателните органи и всички компетентни държавни институции, при съмнение за нарушаване на неговите права, произтичащи от ЗАвПСП и настоящите общи условия. 

6.9.2. Всички музикални, видео, танцови и/или други, използвани по време на събитието / изпълнението на услугата, са с уредени между Организатора и трети страни авторски права. Клиента следва да няма претенция върху това и е длъжен да се съобрази, ако в хода на извършването на услугата / събитието, по своя преценка и воля пожелае творчество с неуредени авторски права, Организатора му откаже, ако не се докаже по неоспорим начин, че в хода на изпълнението, то не нарушава законодателството на страната (или територията на провеждането на събитието / реализирането на услугата). За възникнали спорове между трети страни и Клиента, Организатора няма вина и не носи отговорност.

6.10. Страните приемат, че разговорите с Организатора на национален телефон 0900 63 022 се тарифират по 0.96 BGN на минута, за което клиента получава известие в началото на разговора и може да бъдат записвани.

6.10. Настоящите общи условия влизат в сила от 27.03.2020 и се публикуват в сайта на Организатора. 

6.10.1. Настоящите общи условия са приети, след решение на управителя на “Ивент Нюлайв ЕООД” на 15.05.2020,  допълнени на 20.01.2021, допълнени на 13.10.2022, допълнени на 17.02.2023;

6.11. Настоящите общи условия се предоставят на всеки Клиент при сключване на договор и/или получаване на оферта. Предоставянето на Общите условия на хартиен или електронен носител, в това число мейл е задължително и се приема, че клиента се е запознал с тях.

6.12. С публикуването на Общите условия в сайта, се счита всички Клиенти биват запознати с тях.

6.12.1. Несъгласието, от страна на клиента с Общите условия, следва да се заяви до момента на сключването на договор или до заплащането на първоначалната услуга (авансово плащане) и писмено предадено на Организатора, изключение прави ако това се подава от разстояние. В тази ситуация това става до 48 часа, през официалните канали на сайтовете на Организатора.

6.13. За случаите, които не са описани в настоящите общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България.